Claas Jansen Cloosterman

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9337
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 16 sep 2021, 21:28

Bij Jan Klaassen in 't Vosje zijn directe familie is geen Derk te vinden, dat klopt.

Wel vond ik deze akte.

ZWK f297 - 15 apr 1671 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Henrik Mensink en Henrik Queisen.
In het Gericht is verschenen Lummechijn Jacobs, weduwe van wijlen Teunis Jansen, woonachtig op de Nieuwe Weteringe in Mastebroek, geassisteerd in dezen met Peter Jansen als haar momber. Zij heeft over haar drie onmondige kinderen (Jantijn, Egbert en Jacob Teunissen), bij wijlen haar genoemde eheman in echte geteeld, tot mombers verzocht Kornelis Klaassen op Millingen, stief-bestevader, en Dries Derx als nabuur. Dewelke daarop door het Gericht verhoord zijnde, deze momberschap hebben aangenomen en beloofd na behoren waar te nemen. Waarna zij comparante aan haar gedachte kinderen ten overstaan van deze hun mombers erfuiting heeft gedaan en aan hun voor hun vaders goed [heeft] bewezen drie gerechte vierde parten van de helft van 7 morgen land, gelegen in Mastebroek in [het] Camper Weteringer Slag, noordwaarts Vrouw Verhoef en zuidwaarts de Heren van Hasselt; te ontrichten als zij 18 jaren oud geworden zullen zijn ETC.

En dan een Derk Cornelissen als voogd, vele jaren daarvoor- bij Teunis Jansen

ZWK f510 - 2 mei 1657 - Richter Bernardt Holt.
Keurnoten Gerrardt Holt, hopman, en Rodolff Crans.
Hermen Steffens, burger alhier, en Derck Cornelissen, woonachtig voor Hasselt, zijn gerichtelijk tot mombers geauthoriseerd en gesteld over de twee onmondige kinderen van Tonnis Jansen in Mastenbroeck, bij zijn gewezen huisvrouw zaliger Grietien Cornelissen in echte geprocreerd, met name(n) Diewertien en Cornelis Tonnissen, [dit] als resp. ooms van deze kinderen van vaders en moeders zijde. Die de momberschap hebben aangenomen en beloofd der kinderen beste en voordeel in alles te zoeken en waar te nemen, zoals goede en oprechte mombers toestaat en behoren te doen.
Waarna Tonnis Jansen [aan] zijn twee voorschreven kinderen ter presentie van hun voornoemde mombers erfuiting heeft gedaan en voor hun zaliger moeders goed onder hun heeft bewezen alle linnen en wollen kleren van de moeder, en een zilveren gordel, en dan nog aan geld 50 Caroli gulden, verder elk een bed met zijn toebehoren of 30 Caroli gulden aan een ieder in plaats [van het bed]. Alles te ontrichten wanneer een ieder van deze kinderen 18 jaren is geworden. Hij erfuiter belooft zijn voorschreven kinderen ondertussen en zo lang in kost en kleren te onderhouden en te verplegen, en ook schrijven en lezen te laten leren, en aan het einde van die jaren gekleed en gereed uit te zetten na staatsgelegenheid. En is door de comparant en erfuiter nog geconsenteerd en ingewilligd, dat hetgeen voorschreven van het ene kind op het andere zal erven en sterven tot aan de dood van de laatste. Waarmee hij comparant verklaart zijn voorschreven kinderen [een] oprechte en sincere erfuiting en bewijs wegens hun zaliger moeders goed te hebben gedaan, voor welk alles hij verbindt zijn persoon en goederen. Zonder argelist.
- Juramentum per tutores remissum.
[Kantlijn hierbij op f510:] 15 apr 1671 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Henrik Mensink en Henrik Queisen.
Tussen Lummechijn Jacobs, weduwe van wijlen Teunis Jansen, in dezen geassisteerd met Peter Jansen als haar momber, en de mombers van Kornelis Teunissen is versproken en overeengekomen, dat gedachte Kornelis Teunissen voor zijn vaders goed zal krijgen [hebben] een gerecht vierde part in de helft van 7 morgen land, gelegen op de Nieuwe Weteringe in Mastebroek in [het] Kamper Weteringer Slag, en nog 25 Caroli gulden en in plaats van het bed, hem bij deze nevenstaande akte van erfuiting bewezen, een paard, dit behalve het bed dat hem van zijn overleden zuster is aangestorven. Zonder argelist.

Kornelis Klasen de broer van Jan KL. in t Vosje was getrouwd met Dieuwertje Lamberts. Zij heeft o.a. een zoon Teunis bij haar 1e man Jan Tonis.

ZWK f405 - 31 jan 1638 - Richter Henrick Ter Cuijlen.
Keurnoten Rudolphus Wijer, Lic.t., en Wolter van Antwerpen.
- Mombers over zaliger Jan Thonnissen [zijn] kinderen: Jan Lambersen en Peter Andriessen.
In het Gericht is verschenen Diewertien Lamberts, nagelaten weduwe van zaliger Jan Tonnissen op s' Herenbroeck, geassisteerd met Cornelis Claessen als haar tot deze zaken "gecoren" en gerichtelijke toegelaten momber. Zij heeft ter presentie en ten overstaan van Jan Tonnissen, wonende op Wanneperveen, Jan Lambertsen en Pieter Andriessen, wonende in Mastenbroeck, als respectievelijke ooms en neef, "mitsgaders haer gecoren ende wettelijcken gestelde momboiren" over haar vijf kinderen, met name(n) Geessien Jansen, getrouwd aan Herman Steffens Mollenhoff, verder Marritien, Thonnis, Lambert en Pieter Jansen, bij haar voorschreven zaliger man Jan Tonnissen geprocreerd

Dieuwertje zou uit haar 2e huwelijk [volgens jou] een zoon Claas hebben, dat schreef je namelijk ergens - maar ik denk dat dat niet correct is.

ZWK f318 - 17 sep 1671 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Albert Louwerman Dr. en Jan Slegten.
In het Gericht is verschenen Kornelis Klaassen, "seer gequest ende krank te bedde liggende, dog bij blijkende goeden verstande". Hij heeft verklaard, dat dit navolgende is zijn vrije, onbedwongene uiterste wil [= testament].
Ten eerste geeft en legateert hij erfelijk aan zijn huisvrouw Dieuwertijn Lamberts zijn helft van 3 morgen land achter zijn huis tot Millingen in Mastebroek, alsmede zijn helft van het huis, werf, twee schuren, twee bergen en "ovent huis" [went huis (?)], en van zijn helft van alle "rak en reetschap" en van de inboedel van het huis, koper, tin, linnen en wol, uitgezonderd de kleren en het linnen, die tot zijn lijfdracht behoren.
Verder legateert en geeft hij aan zijn stiefdochter Geessijn Jansen, huisvrouw van Herman Steffens, de somma van 100 Caroli gulden eens en aan de Armen van Mastebroek 25 Caroli gulden eens en aan de Kerk van Mastebroek 50 Caroli gulden eens.
Tenslotte stelt hij tot zijn erfgenamen in al zijn andere na te laten goederen zijn broer Jan Klaassen, zijn zuster Griete Klaassen, weduwe van Hugo Willems, de kinderen van zijn zuster Marrichijn Klaassen, bij haar eheman Klaas Jansen in echte verworven, zijn zuster Wendele Klaassen, huisvrouw van Jochim Wolters, zijn broer Herman Klaassen, de kinderen van wijlen zijn zuster Griettijn Klaassen, bij haar eheman Jan Henrix ehelijk verworven, de kinderen van zijn neef Jan Isbrants, de kinderen van zijn broer Evert Klaassen en de kinderen van zijn zuster Jantijn Klaassen, of deze hun descendenten in [hun plaats om deze zijn goederen, zowel mobiele als immobiele, zowel leen als eigenlijk, actien en credieten, niets uitgezonderd, in negen gelijke parten te delen, te krijgen [hebben] en te behouden. En indien iemand van zijn voorschreven erfgenamen zonder lijfserven komt te overlijden, dan [zo] wil hij, dat dan diens gedeelte weer zal vallen op zijn andere erfgenamen. Zonder argelist.
- Henrik Queisen, gerichtschrijver, zal voor de testateur tekenen en zegelen.

Is bovenstaande een mogelijkheid dat Jan Klaassen in 't Vosje de volle neef is van Jacob Derks?
Jacob de zoon van Derk Cornelis ?
Laatst gewijzigd door ria van bessen op 17 sep 2021, 11:14, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9337
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 16 sep 2021, 22:18

bericht 2

Hier hoort nog bij

ZWK f38 - 13 juni 1663 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Gerhard Holt, hopman, en Rudolph Crans.
In het Gericht zijn verschenen Willem Lubberts en zijn huisvrouw Jacobbijn Brants, tutore marito. Zij verklaarden voor hun en hun erfgenamen te hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd, gelijk zij verkopen, cederen en transporteren mitsdezen, voor een somma van penningen, hun comparanten ten genoegen voldaan en betaald, aan Teunis Jansen van Millingen en zijn huisvrouw Lummechijn Jacobs en hun erfgenamen zekere 3 1/4 morgen land gelegen in Mastebroeck in [het[ Camperweteringen Slach op de Nieuwe Weteringe, oostwaarts het huis, zuidwaarts de Heren van Hasselt, en noordwaarts de Jufferen Schaffer [westwaarts is niet vermeld]; zijnde vrij eigenlijk goed en "landerich in der Gerichte uit", aan en ten erfelijken profijte van Teunis Jansen van Millingen, zijn huisvrouw en hun erfgenamen. Belovende deze [het selve] te wachten en te waren voor alle evictie en opspraak als volgens het recht. Zonder argelist.
- Henr. Queisen zal voor de comparanten zegelen en tekenen.

Egbert_
Berichten: 2419
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door Egbert_ » 16 sep 2021, 22:46

ria van bessen schreef:
16 sep 2021, 21:28
Dieuwertje zou uit haar 2e huwelijk [volgens jou] een zoon Claas hebben, dat schreef je namelijk ergens - maar ik denk dat dat niet correct is.

Mocht ik dat van mening zijn geweest, nu niet meer. Ik heb geen nakomelingen genoteerd bij Diewertien Lambertsen en Cornelis Claessen op Millingen.

Egbert_
Berichten: 2419
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door Egbert_ » 16 sep 2021, 23:45

ria van bessen schreef:
16 sep 2021, 21:28
Is bovenstaande een mogelijkheid dat Jan Klaassen in 't Vosje de volle neef is van Jacob Derks?
Jacob de zoon van Derk Cornelis ?
Volgens wikipedia: Een zoon respectievelijk dochter van iemands oom/tante, ook wel volle neef.

Volgens mij kun je het ook vereenvoudigen. Een volle neef/nicht is iemand met wie je tenminste twee grootouders gemeen hebt. Want dan zijn één van de ouders kind van die grootouders, en die ouders zijn dan volle broer(s)/zus(sen). Gewoonlijk is er dan een 4e graads verwantschap.

Jan Klaassen in 't Vosje is niet verwant aan Derk Cornelis, volgens de gegevens bekend, de aktes hiervoor. Hij is aanverwant. En dan nog alleen maar als je die aangetrouwde familie ruim neemt. Zwager van de stiefzoon van de broer van Jan Klaassen in 't Vosje.

Een zoon van Derck Jansen x Aeltien Jacobsen
en een eventuele zoon van Arentien Jansen x Claes Hermssen
zouden wel volle neven zijn. Ze hebben grootouders Jan Cornelissen x Jacobjen Derckssen gemeen.

Probleem is ook, dat niet bewezen is dat Jacob Derks (x Hillighjen Louws) een zoon is van Derck Jansen x Aeltien Jacobsen. Als je naar de vernoemingen kijkt, verwacht je Derk x Lubbechien als ouders. Maar mogelijk hebben ze wel een dochter Aaltje gehad, jong overleden, of reeds mondig in 1694.

Kortom, zoals ik het zie, een zoon Jan Claas Clooster van Arentien Jansen x Claes Hermssen zou, met de gevonden gegevens, de meest aannemelijke vader van Claas Jansen Cloosterman zijn.

Alleen mist het bewijs dat Arentien Jansen x Claes Hermssen een volwassen geworden zoon Jan hadden, evenals het bewijs mist, dat ze die niet gehad kunnen hebben.

Jan Claas Clooster mogelijk een zoon van Arentien Jansen x Claes Hermssen

Een even waarschijnlijk, of waarschijnlijker alternatief kan ik niet vinden.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9337
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 17 sep 2021, 11:58

Dit is wat ik heb.

ZWK f356 - 28 mrt 1645 - Richter Henrick Ter Cuijlen.
Keurnoten Jacob van Muijden en Roeloff Dercksen.
In het Gericht is verschenen Arentien Jansen dochter, weduwe van zaliger Brandt Lubbertsen. Zij heeft tot mombers verzocht Bannier Jansen en Derck Jansen, als ooms van haar vier onmondige kinderen, bij haar zaliger eheman geprocreerd, met name(n) Jacobien, Lubbert, Grietien en Brandt Brandtsen. Dewelke daar over door het Gericht verstaan en gesteld zijnde, hebben deze mombers aangenomen en beloofd der kinderen beste in alles te zoeken en te doen, gelijk getrouwe mombers "eijget ende toestaet te doene".
Waarna de voorschreven weduwe, geassisteerd zijnde met haar vader Jan Cornelissen als haar momber, aan haar voornoemde kinderen ten overstaan van deze voornoemde mombers erfuiting heeft gedaan, en dezen voor hun vaders goed bewezen ten eerste het vierde part van 7 morgen land gelegen in Mastenbroeck op de Nieuwe Wetteringe, met de helft van het huis en berg die daar op staat, nog [dannoch] het vierde part van ene morgen daaromtrent mede gelegen, alsmede een zesde part van 2 morgen land gelegen op de Oostermaete, en nog een halve morgen land "int' olde erve" in Mastenbroeck mede gelegen. Alles met zijn raad en onraad daar toe behorende, zijnde tesamen vrij eigenlijk goed, verder nog een vierde part van een rente van 25 goudguldens jaarlijks gaande uit 12 morgen land in Mastenbroeck, behorende tot St. Jans Camp. En nog zal ieder kind krijgen [hebben] en genieten voor hun part van de inboedel, 25 goudguldens eens, en de twee dochters elk een bed met zijn toebehoren en de zoons elk een tweejarig paard, en de oudste zoon nog zijn zaliger vaders "Roer". Al hetwelk zij erfuiterse belooft aan haar voornoemde kinderen uit te keren of het profijte en de opkomsten [daar] van te laten volgen, wanneer een ieder 18 jaren oud geworden zal zijn. Zij neemt aan deze kinderen ondertussen en zo lang in kost en kleren te onderhouden en te verplegen als "naeberl.", en hen ook schrijven en lezen te laten leren. Waarmee zij verklaart haar voorschreven kinderen [een] oprechte en sincere erfuiting wegens hun vaderlijk goed te hebben gedaan. Zonder argelist.
- Juramentum per tutores remissum.

ZWK f84 - 13 mrt 1660 - Richter Bernardt Holt.
[Geen keurnoten vermeld].
Tussen Claes Hermsen en Arentien Jansen, eheluiden, te ener zijde, en haar [haer] voordochter Jacobien Brantsen, geassisteerd met haar ooms en mombers Bannier Jansen en Derck Jansen, ter andere zijde, is met approbatie van het Gericht geaccordeerd en overeengekomen [verdragen], dat Jacobien Brantsen voor haar kindsdeel, zo haar bij de erfuiting van 28 maart 1645 gerichtelijk voor het vaders goed was bewezen, alsmede voor hetgeen haar door afsterven van haar broers en zusters Lubbert, Grietien en Brant Brantsen was aangeërfd, eeuwig en erfelijk zal krijgen [hebben] de helft van 7 morgen land in Mastebroeck op de Nieuwe Wetteringe, met het huis en de berg daar op staande, zo zij eheluiden thans nog in gebruik hebben, en nog 2 morgen land in 't Olde Erve, mede op de Nieuwe Wetteringe gelegen, alles met de raad en onraad, daartoe behorende, en verder een bed met zijn toebehoren. Hij Claes Hermsen met zijn huisvrouw Arentien Jansen zullen daartegen de andere goederen behouden. Zonder argelist.ZWK f175 - 24 aug 1667 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Gerhard Holt, hopman, en Rudolf Crans.
* In het Gericht zijn verschenen Klaes Herms en Arentijn Jansen, tutore marito, eheluiden, wonende in Mastebroek op de Olde Weteringe. Zij verklaarden voor hun en hun erfgenamen voor een somma van penningen hun te danke voldaan, erfelijk te hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd, gelijk zij verkopen, cederen en transporteren krachtens dezes, aan Peter Roelofs en Grietijn Klaessen, eheluiden, woonachtig tot Haerst, en Geert Roelofs, en hun erfgenamen 1 1/2 morgen land genoemd den Swemmer, gelegen in dit kerspel van Zwolle [in de] buurtschap Berkum bij de Ordeler Zijle, oostwaarts de dijk, zuidwaarts de Heer Drost van Zallant, westwaarts Cornelis Jansen en noordwaarts Jonker Mulert; zijnde vrij eigenlijk goed en onbezwaard met enige uitgaande renten of tienden, alsmede vrij van dijk(en) en dam(men). Belovende "deselve" altijd te wachten en te waren voor alle evictie en opspraak als volgens het recht. Zonder argelist.
- Henrik Queisen, gerichtschrijver, zal voor de comparanten tekenen en zegelen.

ZWK f189 - 23 mei 1668 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Rudolf Crans en Henrik Queisen.
In het Gericht zijn verschenen Lulof Herms en zijn huisvrouw Steventijn Dries, tutore marito, woonachtig over de Issel [Jssel], en Jacob Luilofs en zijn huisvrouw Aeltijn Herms, mede tutore marito, woonachtig tot Oldeniel. Zij verklaarden voor hun en hun erfgenamen voor een somma van penningen hun te danke voldaan en betaald, te hebben verkocht, gecedeerd en getransporteerd, gelijk zij doen krachtens dezes, aan Klaes Herms en Aeltijn {= Arentijn? ] Jansen, eheluiden, woonachtig in Mastebroek, en hun erfgenamen 2 morgen land, gelegen in het kerspel van Zwolle in Mastebroek in [het] Voorster Slag, genoemd Trouheeren Lant, oostwaarts Lulof Herms en Peter Willemsen, zuidwaarts Lambert Jansen, westwaarts Br. Nijlant en noordwaarts het Capittel van Deventer; zijnde vrij eigenlijk goed, maar bezwaard met een derde part van 10 goudguldens per jaar tot profijt van het Buiten Gasthuis, dewelke de koper tot zijn laste neemt, met een derde part van een roede Isseldijk [Jsseldijk] onder Mularts "hooft" en de "duimdijk" onder Otto Alberts "hooft", verder met zijn recht en gerechtigheid, daartoe behorende. Belovende "dieselve" altijd te zullen wachten en waren voor alle evictie en opspraak als volgens het recht. Zonder argelist.
- Henrik Queisen zal voor de comparanten zegelen en tekenen.

**

en bij Cornelis Jans hoort nog een Jacobien -

jan 1747 / 02-02-1647 Cornelijs Jansen Jan Cornelijsen sone tot Barkum, ende Marijken Dercks Derck Jansen dochter tot Wijtman

f400 - 13 apr 1675 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Henrik Queisen en Willem Jansen.
Door het Gericht zijn over de tien onmondige en nagelaten kinderen van wijlen Kornelis Jansen en Marrichijn Derx, gewezen eheluiden, gewoond hebbende tot Berkum, met namen Jacobijn, Derk, Jan, Gerrit, Kornelis, Swaentijn, Aeltijn, Arentijn, Grietijn en Willem Kornelissen, tot mombers gesteld Derk Janssen in Mastebroek op de Oude Weteringe, oom van de vaders zijde, en Henrik Berents Mollenbelt Brouwer alhier, de kinderen hun volle neef [-]. Zij zijn daarop door het Gericht verhoord en zij hebben de momberschap aangenomen.
[geen erfuiting vermeld].

Derk Jans OW zou inderdaad een zoon Jacob kunnen hebben, maar ik kan het via ORA Zwollerkerspel niet linken.
Misschien zit er nog wat in de contentieuse zaken.

Zijn zijn zonen Jan en Peter al wel getraceerd?

Egbert_
Berichten: 2419
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door Egbert_ » 17 sep 2021, 13:18

ria van bessen schreef:
17 sep 2021, 11:58
ZWK f356 - 28 mrt 1645
Arentien Jansen is dochter van Jan Cornelissen, weduwe van zaliger Brandt Lubbertsen, vier onmondige kinderen
ria van bessen schreef:
17 sep 2021, 11:58
ZWK f84 - 13 mrt 1660
Claes Hermsen en Arentien Jansen, eheluiden, haar voordochter Jacobien Brantsen, afsterven van haar broers en zusters Lubbert, Grietien en Brant Brantsen

De andere aktes geven geen nakomelingen van Arentien Jansen met Claes Hermsen. Wel duidelijk, lijkt me, dat ze een dochter is van Jan Cornelissen en Jacobjen Derckssen.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9337
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 17 sep 2021, 14:36

Maar verder loopt het helemaal vast. Dus of het werkelijk zo is?
Ik vraag het me af, want dan was er toch een spoor[tje]?
De verdere lijnen zijn goed te volgen.

Vandaar de vraag - zijn de 2 andere zonen van Derk Jans OW al gevolgd?
Mogelijk levert dat duidelijkheid op.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9337
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 18 sep 2021, 12:39

Egbert_ schreef:
15 sep 2021, 23:02
ria van bessen schreef:
28 mar 2019, 14:11
Arentien Egberts en Jacob Cornelisz. Dit echtpaar heeft als kinderen - Merrichien, Jutte, Egbert, Cnelis, Jan en Berent. Dit volgens de voogdij f 10 dd 17-4-1657 Ijsselmuiden. Voogden worden Hermen Cornelisz en Jacob Egberts.
Onder andere dochter Jutte bezit een deel van Vilsterenslant.
ZWK f289 - 21 jan 1671 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Rudolf Crans en Rudolf Bakker, Procurator.
In het Gericht is verschenen Jutte Jacobs, weduwe van Arent Peters, voor haar zelf en als wettige voogdesse van haar kinderen [niet genoemd], bij wijlen haar voornoemde eheman in echte verworven, in dezen geassisteerd met Henrik Queisen, gerichtschrijver, als haar hiertoe verzochte en gerichtelijk geaccordeerde momber. Zij verklaarde schuldig te zijn aan haar broer Cornelis Jacobs en Lutte Jans, eheluiden, aan Jan Jacobs en Henrina Peters, eheluiden, en aan Jacob Egberts en Herman Cornelis als mombers van Berent Jacobs, wegens "opgebeurde" penningen uit de erfenis van de ouders, volgens liquidatie van 20 mei 1669, een somma van 507 Caroli gulden eens, en dan nog van landpacht en verstrekte penningen met de rente daarvan een somma van 125 Caroli gulden en 12 stuiver, makende tesamen salvo meliori calculo een somma van 632 Caroli gulden en 12 stuiver; tot verzekering en vermindering van welke zij comparante haar aandelen in Rechterens Lant, in Vilsterens lant; in een stuk van twee morgen "min een vierdendeel" land bij de Nieuwe [doorgestreept: Weteringe] kooi in Knopperts lant, en in Vilsterens kooi, tesamen in dit kerspel van Zwolle gelegen, en met haar broers en zuster gemeenschappelijk, voor zo veel "deselve in veldaat konnen strekken", verbindt en verhypotiseerd [zij] mitsdezen tot profijt van de voornoemde personen. Zonder argelist.
- Henrik Queisen, gerichtschrijver, zal voor de comparante tekenen en zegelen.

Hier is sprake van de Vilsterens kooi, en van Vilsterens land.

Arent Peters was eerder gehuwd met Niese Stoffers.
Hij is om die reden voogd bij Hermen Stoffers als oom van vaderszijde. Van Moederszijde is Derk Jans op de OW aangesteld, hier geen familie-aanduiding.

Arentien Egberts en Jacob Cornelisz. Dit echtpaar heeft als kinderen - Merrichien, Jutte, Egbert, Cnelis, Jan en Berent. Dit volgens de voogdij f 10 dd 17-4-1657 Ijsselmuiden. Voogden worden Hermen Cornelisz en Jacob Egberts

Maar het is inderdaad wel toevallig dat Aaltje zijn 2e vrouw ook het patroniem Jacobs heeft.
En dat Jan Cornelis voogd is.

** Zwollerkerspel f55 - 6 mrt 1680 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Albert Louwerman, burgemeester, en Gerrijt Holt.
In het Gericht is verschenen Aaltjen Jacobs, weduwe van Derck Jansen Bos, wonende op de Oude Weteringe in Mastebroeck, geassisteerd met Gerrijt Holt, gerichtschrijver. Zij heeft over haar onmondig kind, met name(n) Merchien Derks tot momber gesteld Jan Wolters op de Oude Weteringe en Jan Cornelis aan de Zeedijck.

Zouden de erfdelen al in een eerdere generatie zijn gekocht of ge-erfd?

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9337
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 18 sep 2021, 12:59

BERICHT 2

Over Jan Cornelis aan de zeedijk nog het volgende gevonden in ORA Ijsselmuiden.

f24v - 4 juni [!] 1673 - Coram Richter Arent Juncker.
Keurnoten Jr. Rudolp Hendrick Vaecht en Peter Berens.
Gecompareerd zijn Anna Frerix, weduwe van wijlen Wolter Berens, hierbij geassisteerd door haar zoon Eijlert Wolters als haar momber, item Jan Corneliss voor hem zelf en als man en momber van zijn huisvrouw Geertjen Wolters. Zij hebben verborgd 't erfhuis of de boedel van wijlen Willem Wolters en Geesien Willers, gewezen eheluiden; zij verbinden daarvoor hierbij hun personen en goederen.


f24v - Kantlijn: [geen datum vermeld] Johan De Baecke.
[geen keurnoten vermeld].
[zie ook de volgende akte!].
In het Gericht van IJsselmuiden is gecompareerd Jan Willemsen. Hij heeft zijn mombers Foppe Jacobs en Jan Cornelissen bedankt voor hun goede administratie van de ontvangsten en uitgaven voor hem.

f25 - Dito [4 juni 1673] - Coram ut supra.
In hetzelfde Gericht zijn gecompareerd Jan Cornelissen en Foppe Jacobs. Zij hebben zich als mombers ingelaten over de nagelaten kinderen (Frerick, Harmtjen, Wilbert en Jan Willems) van wijlen Willem Wolters en Geesien Willers. Zij hebben de momberschap als naaste bloedverwanten in het Gericht met handtasting aangenomen.

HIER HOORT BIJ

ZWK f32 - Eodem [18 aug 1677] - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Henrik Queisen en Albert van Goor.
In het Gericht is verschenen Jan Kornelis, woonachtig aan de Zeedijk. Hij heeft tot mombers over zijn drie onmondige kinderen (Herman, Wolter en Rutger Antoni Jansen), bij wijlen zijn huisvrouw Geertjen Wolters in echte verworven, verzocht Egbert Wolters Zijlhuis tot Wijhe, oom van de moeders zijde, en Klaas Kornelis, woonachtig aan de Zeedijk, oom van de vaders zijde. Dewelke daarop door het Gericht verhoord zijnde, deze momberschap hebben aangenomen en beloofd na behoren waar te nemen.
Waarna hij comparant aan zijn voorschreven drie onmondige kinderen ten overstaan van de voornoemde mombers erfuiting heeft gedaan en voor het moeders goed heeft bewezen [aan hun] tesamen de helft van een kamp hooiland groot vijf morgen, genaamd Vilsterens Lant, waarvan Derk Jansen Bos de andere helft toebehoort, gelegen in Mastebroek in Lammechies Slag, westwaarts de Geestelijkheid van Kampen, oostwaarts burgemeester Ram, zuidwaarts Vilsterens Koije [= Vilsterens kooi] en noordwaarts de comparant zelf; en dan nog [aan hun] tesamen 100 Caroli gulden, te ontrichten als een ieder 18 jaren oud zal zijn.

Egbert Wolters zal dezelfde zijn als Eijlert Wolters. Deze Egbert trouwt Claasje Jans de wed van Jan Gerrits op 't Zijlhuis in Wijhe.

Egbert_
Berichten: 2419
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door Egbert_ » 18 sep 2021, 14:35

ria van bessen schreef:
18 sep 2021, 12:59
Over Jan Cornelis aan de zeedijk nog het volgende gevonden in ORA Ijsselmuiden.

Bedankt voor deze aanvullingen!

Geertjen Wolters, de overleden vrouw van Jan Cornelis, komt dus niet van Wijhe, haar broer is naar Wijhe vertrokken. En Zijlhuis is dus geen familienaam, maar het erf waar de weduwe, met wie hij trouwde, woonde.
En naast een broer in Wijhe had ze een broer Willem die in 1673 overleden is.
En waarschijnlijk alle drie kinderen van Anna Frerix en wijlen Wolter Berens.

Plaats reactie