Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 628
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Bericht door Willemijn Hofstra » 12 Jun 2024, 16:03

Beste Han,

Ik heb na mijn afwezigheid de draad weer opgepikt.

Je hebt gelijk, al hoewel niet voor de hand liggend is het niet geheel onmogelijk dat een vrouw op bijna 49-jarige leeftijd nog een kind krijgt.
De namen van beide dochters (Theodora Margareta van 1717 en Margareta van 1723) lijken wel veel op elkaar wat weer zou kunnen duiden op een vroeg overlijden van de eerste. Het blijft voor mij dus nog wat onduidelijk.

Bij zoon Lambertus van Sichem vermeld jij zijn overlijdensdatum en de geboorte- en overlijdensdatum van zijn vrouw Janna Leinse Brasser. Ik kan echter geen enkele doop- en begraafregister vinden waarin ik die inschrijvingen kan terugvinden, niet op genver en niet bij het Zeeuws Archief.
Online vind ik op deze site ( https://tjoelker.org/ppl/3/4/e81a3ac75b ... 8c543.html ) dezelfde informatie, maar ook zonder bronverwijzing.
Wat is jouw bron voor de vermelde geboorte- en begraafdata?

M.b.t. tot zoon Henricus van Sichem en zijn beide vrouwen: Weet jij waar ik het begraafregister van het Bergkloosterkerkhof in Zwolle kan vinden ?.
Laatst gewijzigd door 1 op Willemijn Hofstra, in totaal 12 keer gewijzigd.

Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 628
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Bericht door Willemijn Hofstra » 12 Jun 2024, 16:04

Bericht voor Ria:
Han schreef op 25 mei j.l.:

"Lambertus (Lambert) Willems van Sichem, Smit(h) is waarschijnlijk geboren in Olst (Ov.), zoon van Willem Everts Smit(h) en Stijntien (Stientje) Jansen. Lambertus is overleden (Zie Rechterlijk Archief van Olst deel 4 f310 t/m f312) Misschien heeft Ria hier een transcriptie van?
Beroep: smid
Lambert:
(1) trouwde met Grietjen Egberts. Grietjen is overleden omstreeks 1712.
(2) trouwde in februari 1713 in Olst (Ov.) met Gerarda (Gerritje, Gerrigje) Lamberts. Gerritje is een dochter van Lambert Mol en Derkje Teunissen. Gerritje is overleden. (Zie Rechterlijk Archief van Olst deel 19 f136 en f137 en f151 t/m f154) Misschien heeft Ria hier een transcriptie van?
Kerkelijk Huwelijk: 04-02-1713. Plaats: Boskamp (Olst) Ov. te R.K. Statie Boskamp."

Ria, heb jij wellicht die transcripties waarnaar Han verwijst?

Han
BerichtenCOLON 111
GeregistreerdCOLON 03 Sep 2020, 19:58

Re: Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Bericht door Han » 12 Jun 2024, 22:44

Dag Willemijn,

In een ver verleden heeft de kwartierstaat van Elizabeth (Bets) van Sighem op het internet gestaan maar deze is
nu niet meer te vinden. De informatie heb ik van haar overgenomen.

Het begraafregister van het Bergkloosterkerkhof kun je vinden via archieven.nl
Vul op de Homepagina in de zoekbalk DTB Zwolle in en na het zoeken kies je dan "inventarissen" en dan kom je vanzelf verder.

Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 628
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Bericht door Willemijn Hofstra » 13 Jun 2024, 12:26

Dankjewel, Han.

ria jongman
BerichtenCOLON 2591
GeregistreerdCOLON 14 Okt 2021, 19:30

Re: Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Bericht door ria jongman » 13 Jun 2024, 15:24

Bij deze

f 310 7 September 1709 (uittr 4.310)
Ick Joan Tichler der beiden rechten Doctor, Verwalter Scholtes tot Olst doe kond, tuigende hiermede dat voor mij en Roelof Cornelisse en Jan Croneman als ceurnoten persoonlijk erschenen sijn Mr Willem Smith en Stijntje Jansen eheluiden, marito tutore, alsmede Lambert Willems ende verklaarden dat met malkanderen hadden geaccordeert en overeengecomen waren dat hij Lambert Willems voornoemt euwiglijck en erflijk soud hebben en behouden seker stuk lantd de halve Kerkencamp genaamt met het huijs daarop staande, liggende tussen den halve Kerkencamp van weduwe costerse en ’t lant van de voornoemte weduwe costerse daarvan ’t huis op staat, met sijn recht en gerechtigheit, oude en nieuwe toebehoir, vorders met sijn tientpligheit en vorderen raat en onraat daartoe gehorende, sijn lheenroerig aan de Abdisse van Essen en derhalven op desselfs approbatie, voorts ’t saat op ’t land, al ’t gerretschap dat tot de Smith behoord, een grote koperen ketel, een coperen en een ijzeren pot, de biertonnen, ’t melkgoet, een tafel , banken, een kaste en een grote kiste en al wat op de deele is en eigenlijk 2 koeijen en een kalf, ende sulx dat hij Lambert Willems voornoemt sal betalen voor ’t lant 1000 Car Gld, de koeijen 50 gulden , de smithgereetschap 150 gulden, ’t saat op ’t lant 100 gulden en voor ’t overige huijsraat 100 gulden, makende tesamen 2000 Car Guldens met dese conditie dat jaarlix aan Mr Willem Smith of Stijntien Jansen of haar beider erfgenamen daarvan sal worden betaalt 70 Car Gld sijnde 3 per cent, tot dat dese penningen sullen sijn afbetaalt. Vorders is mede geaccordeert dat jaarlix 100 gulden sal mogen worden afgelost in minderinge van het capitaal van 2000 gulden edog niet verder als tot 500 gulden incluis so dat 1500 guldens sullen moeten blijven staan. In kennisse der waarheit hebbe ick Scholtes voornoemt dese getekent , gelijk mede deselve door comparanten en Jan Cronman getekent is.
Actum Olst den 7 September 1709. W.g. J Tichler Verw ScholtesDl 19 f 136/137 den 22 Maij 1712
Verwalter Scholtes J Tichler Dr en ceurnoten Jannes Hunnink en Egbert Rutgerts.
Sijn erschenen in desen Ed Gerigte Jan Croneman en Mr Lambert Smith ende bekenden over de nalatenschap van wijlen Grietien Egberts, gewesene huisvrouwe van Mr Lambert Smith voornoemd, geaccordeert en met malkanderen overeengecomen te sijn, dat hij Mr Lambert Smith meergenoemd, boven het geene Jan Croneman alrede uit dese boedel heeft genoten, alsnog sal uitkeren een summa van 60 Car Gls onder dese conditie, dat hij Mr Lambert deselve sal mogen behouden den tijt van twee jaren sonder daervan rente te geven. Waertegens bovengenoemde Mr Lambert sal behouden den geheelen boedel soo gerede als ongerede goederen, schuldcen en ontschulden, lasten en profijten niets van allen uijtgesondert, waermede beijde bekenden volcomen vredig te sijn. Ita actum anno et die ut supra.
W.g. J Tichler Verw Scholtes

f 151 den 16 Februari 1713
Verwalter Scholtes J Tichler Dr. Ceurnoten Jannes Hunnink en Egbert Wolters.
Sijn erschenen in desen Ed Gerigte mr Lambert Smith weduwenaar van Grietien Egberts als bruidegom, voorts Stijntien Jansen weduwe van wijlen mr Willem Smith g’assisteert met Jan Harms als momber in desen, vorders Jan Croneman en Jan Harms en d’eene sijdes en Gerrigje Lamberts, dogter van Lambert Mol en Derkjen Teunissen eheliede, als bruid, alsmede Derkje Teunissen voornoemde, sijnde g’assisteert met Gerrit Teunissen als momber, voorts Henrik Lamberts en Gerrit Teunissen aan d’andere sijde, ende verklaerden met malkander overeengecomen te sijn wegens haer in te gaene houwelijck.
Eerstelijck dat de bruidegom tot stuir deses houwelijcks sal in en mede brengen alle sijne bereets hebbende en nog te verkrijgene of aan te ervene goederen. Waertegens Derkje Teunissen voornoemd belooft mede te geven aan haer dochter voornoemd een summa van 150 Car Gls en een bedde met sijn toebehoren. Sullende mede in en aangebracht worden alle de goederen soo de bruid nog aan erven en aansterven mogten.
Sijnde vorders expres bedongen, dat de langstlevende de tucht sal behouden van den gehelen boedel sowel van ’t lheen als allodiaal om deselve voor sijn of haar leven lank na lijfstuchtrecht te besitten en behouden. Ende soo het mogte gebeuren dat uijt dit houwelijk geen wettige erfgenamen mogten nablijven ende de bruid de laeste mogte wesen, sullen in soo’n val na desselfs laasten doot d’erfgenamen van Mr Lambert Smith aan erfgenamen van de bruid gehouden wesen uijt te keeren de rechte halve waer die van het lheen afgetrocken ’t geen alsdan daerop noch mogte schuldig wesen, alles ten prifatie van 2 onpartijdige mannen door het Gerigte of door haer self wedersijts daertoe te noemen.
In kennisse der waerheit is dese door mij Verw Scholtes voornoemd getekent en gesegelt gelijck mede deselve door Mr Lambert Smit voor hem selfs en d’andere comparanten aan d’eene sijde en Henrick Lamberts voor hem en de bruijd en alle d’anderen aan d’andere sijde ten overvloet getekent en gesegelt is. Actum ut supra

Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 628
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Bericht door Willemijn Hofstra » 13 Jun 2024, 16:51

Reuze bedankt, Ria

ardvansighem
BerichtenCOLON 6
GeregistreerdCOLON 13 Jun 2024, 11:36

Re: Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Bericht door ardvansighem » 13 Jun 2024, 21:39

Beste Willemijn,
Bij zoon Lambertus van Sichem vermeld jij zijn overlijdensdatum en de geboorte- en overlijdensdatum van zijn vrouw Janna Leinse Brasser. Ik kan echter geen enkele doop- en begraafregister vinden waarin ik die inschrijvingen kan terugvinden, niet op genver en niet bij het Zeeuws Archief.
Online vind ik op deze site ( https://tjoelker.org/ppl/3/4/e81a3ac75b ... 8c543.html ) dezelfde informatie, maar ook zonder bronverwijzing.
Wat is jouw bron voor de vermelde geboorte- en begraafdata?

De overlijdensdatum van Lambertus van Sichem is te vinden in de boedelinventaris die na zijn overlijden is gemaakt (Rechterlijk Archief Zeeuwse Eilanden [RAZE] inv. 901 scan 35 en verder). Hij is begraven 3 november 1773 volgens Hervormde Gemeente [HG] Westkapelle inv. 209 scan 106.

Janna Leinse Brasser is begraven op 12 september 1765 (HG Westkapelle 209 scan 110). De genoemde datum van 29 oktober 1764 betreft de akte bij de weeskamer van Westkapelle (RAZE inv. 889 scan 104) waarin Lambregt van Sichem de voogdij aanneemt over zijn minderjarige kinderen. Het jaartal 1764 staat in de akte genoemd maar moet 1765 zijn. Dit niet alleen gebaseerd op de begraafdatum maar ook omdat Janna Brasser en haar man op 3 februari 1765 nog getuige zijn bij de doop van kleinzoon Lambertus den Hollander (DTB Zeeland toegang 345 inv. 782 scan 147). De doopdatum van Janna Leinse Brasser staat genoemd in het boek Genealogie van de familie Minderhoud (Collectie Zeeuwse Genealogieen, toegang 166, inv. 126, helaas niet online beschikbaar). Naar de familie Minderhoud is onderzoek gedaan voor de doopboeken van Westkapelle in mei 1940 verbrand zijn.

Overigens heb ik zelf nog niet met zekerheid kunnen vaststellen dat Lambertus, gedoopt Olst 9 juni 1715, dezelfde persoon is als Lambertus van Sighem die in 1739 aangenomen wordt als lidmaat in Westkapelle en in 1740 poorter wordt als "Lambregt van Sichem geboortig van Overijssel 't dorp Holst". Het bestaan van deze Lambertus heb ik (nog) nooit gevonden in een archiefstuk in Overijssel (behalve dan de doop), terwijl ik in het Zeeuws Archief (nog) nergens een leeftijd van Lambregt van Sichem ontdekt heb.

Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 628
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Bericht door Willemijn Hofstra » 14 Jun 2024, 12:28

Dankjewel Ard !!
Weet jij ook waar die Lambertus den Hollander is gedoopt (waar zijn grootouders dus getuigen waren) ?.

ardvansighem
BerichtenCOLON 6
GeregistreerdCOLON 13 Jun 2024, 11:36

Re: Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Bericht door ardvansighem » 15 Jun 2024, 11:03

Lambertus den Hollander is gedoopt in Oostkapelle als zoon van Pieter Adriaanse den Hollander en Leuntie van Sichem. Dit echtpaar krijgt tussen 1763 en 1780 meerdere kinderen.

Willemijn Hofstra
BerichtenCOLON 628
GeregistreerdCOLON 27 Sep 2016, 16:12

Re: Jan Teunis van Sichem (Speelmans) en Gerritjen Janssen, Olst e.o.

Bericht door Willemijn Hofstra » 15 Jun 2024, 18:19

Bedankt voor jouw antwoord, Ard.

Ik heb deze kinderen gevonden. In vet de nog ontbrekende informarie. Heb jij wellicht nog aanvullingen qua data?
1. Willemi(j)na Lambertus van Sichem (Sighem), geboren op ca. 1742 te Westkapelle en overleden te Ser Poppekerke op 10-12-1783. Trouwt (1) (NG) te Westkapelle op 19-04-1763 met Pieter Pieterse Verhage, gedoopt (NG) op 17-04-1740 te Domburg als zoon van Pieter Jacobse Verhage en Pieternella Pieters(e) Willems. Pieter is overleden te Ser Poppekerke op 09-10-1780. Trouwt (2) (huwelijkscontract) te Domburg op 10-02-1781 met Cornelis Willemse Krijger, geboren op 12-10-1749 te Domburg als zoon van Willem Cornelisse Krijger en Sentina de Jager. Cornelis is hertrouwd te ? tussen 10-12-1783 en 11-11-1786 (geboorte zoon Willem te Westkapelle) met Janna Joosse van Hulle, geboren op ? te ? als dochter van ?. Janna is overleden te Westkapelle op 30-06-1800 (bron huwelijkse bijlagen zoon Willem, Koudekerke dd. 01-09-1814). Cornelis is overleden te Westkapelle op 24-04-1801 (bron huwelijkse bijlagen zoon Willem, Koudekerke dd. 01-09-1814);
2. Leuntje Lambertus van Sichem, geboren op ca. 1744 te Westkapelle en overleden te Oostkapelle op 07-06-1780. Trouwt (NG) te Oostkapelle op 15-05-1763 met Pieter Adriaanse den Hollander, geboren vóór 1745 te Oostkapelle als zoon van ?. Pieter is overleden te ? na 07-06-1780;
3. Gerrit (Gerret, Gerardus) Lambertus van Sichem (Sighem, Zichem), geboren op 28-12-1746 te Westkapelle en aldaar overleden op 21-05-1822. Trouwt (1) te ? vóór 1775 (geboorte dochter Katharina) met Magdalena Thoutenhoofd (Toutenhooft), geboren op ? te Zoutelande als dochter van Andries Rogiersen Thoutenhoofd en Catharina Adriaansen. Magdalena is overleden te ? vóór 21-11-1789. Trouwt (2) te Westkapelle op ca. 21-11-1789 (op die datum werd er trouwgeld betaald) te Westkapelle met Johanna Pieterse Baljé (Balje(e), Ballie), gedoopt (NG) op 28-10-1759 te Domburg als dochter van Pieter Balje en Jakomijntje Reus. Johanna is overleden te Westkapelle op 02-12-1829;
4. Lei(j)ntje Lambertus van Sic(c)hem, geboren op ca. 1748 te Westkapelle en overleden te ? na 04-09-1791 (getuige bij de doop van Leintje van Sichem te Gapinge, dochter van haar broer Henricus). Trouwt te ? vóór 28-04-1777 met Abraham Janse de Pagter (hij deed op die datum als getrouwd man belijdenis te Westkapelle), geboren op ca. 1748 te ? als zoon van Jan Danielse de Pagter en Janna Abrahamse de Steur. Abraham is overleden te ? na 04-09-1791 (getuige bij de doop van Leintje van Sichem te Gapinge, dochter van zijn zwager Henricus van Sichem);
5. Henricus (Hend(e)rikus, Hendericus, Hendrik) Lambertus van Sichem, geboren op ca. 1751 te Westkapelle en overleden te Gapinge op 15-06-1795. Trouwt te ? vóór 01-04-1781 (doop zoon Lambertus te Gapinge) met Jakoba (Jacoba) Arnoutse T(h)outenhoofd (Thoutenhooft, Toutenhoven, Tottenhooft), geboren op 12-04-1759 te Westkapelle als dochter van A(a)rnout Toutenhoofd en Maria Florisse. Jacoba is hertrouwd te ? na 15-06-1795 met Lein (Leen) Pieterse de Witte(n), geboren op 24-09-1758 te Westkapelle als zoon van Pieter de Witte en Cornelia Leijnsze Brasser. Lein is overleden te Westkapelle op 13-06-1823. Jacoba is overleden te Westkapelle op 24-12-1834;
6. Susanna (Suzanna) Lambertus van Sichem (Sighem, Siggem), geboren op ca. 1754 te Westkapelle en overleden te Serooskerke op 09-04-1820. Ondertrouwt (NG) te Vrouwenpolder op 08-05-1779 met Marinus Hendrik janse Knu(i)t (Knuijt), gedoopt (NG) op 09-03-1755 te Serooskerke als zoon van Hendrik Janse Knuijt en Sentina (van) Hoek(k)e. Marinus is overleden te Serooskerke op 22-02-1811.
Laatst gewijzigd door 2 op Willemijn Hofstra, in totaal 19 keer gewijzigd.

BUTTON_POST_REPLY